Fundering problemen ; verzakking en scheuren in de gevel.

De fundering is het fundament van een woning  welke het gebouw draagt en krachten van het gebouw overbrengt naar de draagkrachtige ondergrond. Afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond wordt een soort fundering gekozen.

Voor het bouwen wil een constructeur weten welke fundering gekozen dient te worden. Hiervoor is bodemonderzoek nodig. Gespecialiseerde bodem onderzoekbureaus of sondeerbedrijven voorzien in een gedegen fundering advies.

Soorten funderingen gebouwen :

Fundering op staal.

De fundering wordt op de bestaande of verbeterde ondergrond onder het maaiveld aangebracht. Voorbeelden zijn de strokenfundering, sleuffundering, balkenfundering of funderende vloerplaat. Voor deze relatief eenvoudige fundering dient er dus sprake te zijn van een voldoende draagkrachtige ondergrond direct onder het maaiveld.

De benaming “op staal” heeft niets te maken met het materiaal staal maar  si afgeleid van het oud Franse woord “estal” wat rusten op vaste plaats betekend. Ook het woord opstal is hiervan afgeleid.

Fundering op palen

Door palen in de grond te realiseren in gebieden waar de draagkrachtige ondergrond te diep zit oor andere fundering soorten. Naast dragend vermogen van de diepe grond dankt een paalfundering zijn dragend vermogen aan kleef.

Al lang geleden werd deze fundering toegepast, getuige de vele oudere panden in Amsterdam op houten palen. Tegenwoordig worden de (beton) fundering palen op vele manieren in de grond gebracht.

Afhankelijk van het gebouw en ondergrond kan er sprake zijn van diverse tussen vormen voor de realisatie van de fundering van de woning.

Fundering problemen :

Helaas komen ze voor : verzakkingen van funderingen met schade aan het gebouw tot gevolg. Visueel is er bij fundering problemen sprake van verzakkingen en scheuren in de gevel.

Hieronder treft u veel voorkomende oorzaken  van funderingsproblemen.

Wijzigingen in de grond waterstanden : stijgen van grondwater
Stijgt het grondwaterpeil langdurig dan kan het overtollige water niet meer weg in de grond en ontstaat er feitelijk een vorm van drijfzand. Het gebouw op de fundering zal zich gaan zetten met scheuren in de gevel tot gevolg,.
Oorzaken van langdurige stijging van het grondwaterpeil onder en tegen de fundering zijn lekkage van leidingen of wijzigen van grondwaterstanden door gemeente of waterbeheer of. Naast meer neerslag in de laatste jaren is er vaak na vernieuwen van het openbaar riool sprake van een stijging van grondwater als er geen drainage wordt toegepast. Oude riolen in de straat zijn lek of poreus. Via het riool stelsel verdwijnt een deel van het grondwater. Het is een van de voornaamste redenen openbaar riool te vervangen wegens onnodige last in het waterzuivering proces.

Wijzigingen in de grond waterstanden : dalen van grondwater
Door verlaging van de grondwaterstand gaat de grond inklinken. Bij paalfundering kan hierdoor negatieve kleef optreden waardoor palen naar beneden worden getrokken. Ook kan er bij verlaging van de grondwaterstand een stroming ontstaan die grond meevoert met als gevolg een grondverschuiving. Tenslotte kunnen door verlaging van de grondwaterstand houten palen ineens gedeeltelijk boven het watervlak (het freatisch vlak) komen te staan waardoor ze gaan rotten (paalrot). Dalen van het grondwater kan worden veroorzaakt door wijzigingen in grondwater beheer, onttrekking grondwater nabij het gebouw voor nieuwbouw.

Trillingen
Door trillingen kan de grond plaatselijk inklinken. Heiwerkzaamheden, het slaan van damwanden of een sterke toename van vrachtverkeer veroorzaken trillingen in de grond die inklinking of andere veranderingen (migratie) van de bodem tot gevolg kunnen hebben. Dat effect zal sterker optreden naarmate het heien van wanden of palen wordt gecombineerd met andere maatregelen, zoals uitgravingen en/of bronbemaling. Naarmate de genomen maatregelen ingrijpender zijn, zal het effect over een grotere afstand van de bron merkbaar zijn.
Zeer actueel zijn de bekende problemen in Groningen door aardgas winning.

Te zwakke ondergrond.
Als de funderingspaal  niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. Ook kan er sprake zijn van slechte grondverbetering of te gering zandkoffer. In deze gevallen kan de woning verzakken. Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.

Ontwerp en uitvoering gebreken.
Voor funderen is het van belang dat er een gedegen bodem onderzoek plaats vindt. Bij verkeerde informatie wordt wellicht een verkeerde fundering keuze gemaakt. Het is zaak de specificaties van de constructeur te volgen. Enkele vergeten palen tijdens het funderen kan later tot problemen leiden.

Bomen bij het gebouw.
Wortels van bomen kunnen de fundering van een gebouw liften. Grote bomen zullen veel grondwater onttrekken. Zie hierboven over problemen door verlagen grondwater.

Ongelijkmatige zetting van het gebouw.
Is er sprake van verschil in hoogte van 1 gebouw of is er deels sprake van een kelder onder een woning dan kan er sprake zijn van ongelijkmatige zetting. Wederom zal bij een goed bodemonderzoek, een gedegen fundering advies en goede uitvoering hiervan geen sprake zijn.

Zandbed verhoging rondom of nabij het gebouw.
Bij plaatselijke grondophoging wordt een ongelijkmatige grondbelasting gecreëerd. Zo worden bijvoorbeeld bij het periodiek ophogen van bestratingen, de palen aan de gevelzijde extra belast, waardoor de grootte van de negatieve kleef toeneemt (grondlagen gaan als het ware aan de paal hangen). Het gebouw kantelt dan naar de straat toe. Het inrichten van een vuilstortplaats of een grondbank veroorzaakt een daling van het oorspronkelijke grondniveau. Spanningen kunnen zich dan zodanig door de grond verdelen, dat deze op een andere plaats omhoog wordt gedrukt