In onze grond is sprake van water; het grondwater. Afhankelijk van het gebied in Nederland) en soortelijke grondlagen als klei of zandgrond zal er sprake zijn van een hoog of laag grondwaterpeil.

Grondwater standen en hoogte van het maaiveld worden uitgedrukt in een stand t.o.v. het NAP. NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil en niet voor Nieuw Amsterdams Peil. Het NAP nul punt vinden we tegenwoordig in het stadhuis van Amsterdam (Stopera). Meer info over het NAP is te vinden op de speciale NAP website.

De stand van het grondwater wisselt steeds. Vele factoren beïnvloeden de stand van het grondwater in uw directe omgeving. Een daling of stijging van kan leiden tot overlast of schade. Bij een stijging van grondwater kan er in eens sprake zijn van lekkage in een kelder of meer optrekkend vocht. Bij een daling van het grondwater kan er plotseling sprake zijn van scheuren in gevelwerk door verzakking of schade aan fundaties.

Waardoor wijzigt het grondwater onder andere :

 • Toename van regen
  Door toename van de hoeveelheid regen en gelijk blijven van hemelwater afvoer stijgt het water in het zandbed en daarmee de grondwaterstand.
 • Nieuwbouw
  Bij nieuwbouw wordt grondverbetering toegepast, grondwaterbemaling uitgevoerd en kan er toename van druk in de grond ontstaan. Het is een van de redenen dat er vele vergunning aanvragen vooraf gaan aan nieuwbouw.
 • Vernieuwen rioleringen
  Bij het vernieuwen van de riolering in openbaar gebied kan grondwater stijgen. Het ontlasten van waterzuivering is een van de voornaamste redenen om het openbaar riool te vernieuwen. Oude riolen werken drainerend. Het is om deze reden dat naast vernieuwen van riolering ook drainage wordt aangelegd. Of dit gebeurt kunt u navragen bij uw gemeente.
 • Rooien van bomen.
  Hoge en grote bomen vangen veel wind maar nemen ook veel water op.
 • Gebreken in hemelwaterafvoeren
  Bij breuk in hemelwaterafvoeren gelegen in het zandbed rondom uw woning zullen voor toename zorgen voor water in het zandbed. Het wil nog niet direct voor een stijging van gemiddeld grondwaterstand.
 • Zetting van grondlagen
  Bij het inklinken van gronden zal er stijging van het grondwater ontstaan. Het zetten van gronden is een langzaam proces en zal zich niet plots voordoen.
 • Grondwaterwinning
  Grondwaterwinningen in de omgeving kunnen lokaal leiden tot sterke daling van het grondwaterpeil. Beëindiging kan juist tot sterke stijging leiden.
 • Wijzigen van openbaar water of grondwaterstanden
  Bij uitdiepen of verwijderen van sloten of grachten kan er sprake zijn van wijzigen grondwaterstanden. Gemeenten en waterschappen zullen als het goed is nauwkeurige afwegingen maken of voorzieningen treffen voor een verantwoord grondwaterpeil.
  Waterschappen bepalen in samenspraak met openbare lichamen als gemeente of provincie of grondwateraanpassing noodzakelijk is. Door bemaling hebben zij hier invloed op.

Aansprakelijkheid grondwater stand schade.

In praktijk komen wij nog veel tegen dat woningeigenaren gemeente aansprakelijk wil stellen voor schade door grondwater als lekkende kelders, optrekkend vocht in de gefundeerde wanden of bij verzakking. Is de gemeente altijd aansprakelijk ? NEE zeker niet ! Ook het verhalen van schade op een verzekering is vaak een nutteloze gang. In bijna alle gevallen bij schadegevallen door wijziging in grondwaterstanden bent u zelf verantwoordelijk.

De wet zegt over de grondwaterzorg: “De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.” 

Bij grondwaterproblemen hebben alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheden:

 • De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op zijn eigen terrein en voor zijn eigen woning (zoals een vochtdichte vloer of waterdichte kelder).
 • De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt eventuele klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen.
 • Het waterschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld grondwater via het oppervlaktewater en beïnvloedt via het peil van het oppervlaktewater de grondwatersituatie.
 • De provincie en het waterschap zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de onttrekking van grondwater. In de vergunning kunnen zij voorschriften voor de beëindiging van de onttrekking opnemen.

Geen enkele instantie is verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de grondwaterstand. De eigenaar van het gebouw of de grond heeft altijd de eerste verantwoordelijkheid. Alleen wanneer de gemeente door een ingreep of het nalaten daarvan schade heeft veroorzaakt, kan de eigenaar haar hiervoor aansprakelijk stellen.

Kelder lekkage

Bij een kelderlekkage is er eigenlijk maar een oorzaak; De kelder is lek. Een kelder dient bouwkundig zo uitgevoerd te zijn dat zij te allen tijde waterdicht is. De kleder staat steeds in een vochtige grond of zelfs in het water. Ook al is er sprake van toename van water in de grond of zandbed dan nog dient de kelder waterdicht te zijn. Bij lekkage is er sprake van bouwkundige gebreken door uitvoering van de kelder of ontstaan door leeftijd. De enige oplossing tegen de overlast en schade is herstel van kelderlekkage. Gespecialiseerde bedrijven kunnen kelderconstructies weer waterdicht krijgen. Voorbeelden zijn injecteren, aanbrengen van kimversteviging, of aanbrengen van een waterkerende schil. Maatregelen als aanbrengen van drainage is symptoom bestrijden en lost het feitelijke gebrek (een lekkende kelder) niet op. Neem contact met ons op voor lekdetectie naar de oorzaak van uw kelder lekkage waarop gericht herstel mogelijk is.

Optrekkend vocht

Bij oudere gemetselde funderingen kan optrekkend vocht ontstaan. Enerzijds kan een tijdelijke verhoogde grondwaterstand tot vochtschade leiden aan afwerkingen van gefundeerde wanden. Anderzijds worden oudere gemetselde funderingen gevoeliger voor capillaire opnamen van vocht. Het direct causale verband met optrekkend vocht en grondwaterstanden is lastig aan te tonen. Er zijn vaak meerdere oorzaken. Denk onder andere in wijzigen van ventilatie kruipruimten.

Verzakking en scheuren in de gevel

Bij scheuren van geveldelen is de oorzaak meestal gelegen in fundering technische oorzaken. Bij verlaging van het grondwaterpeil kan verzakking ontstaan. Zeker bij woningen gefundeerd op houten palen zoals we veel in en rond Amsterdam tegenkomen is het verlagen van het grondwaterpeil vragen om problemen. Kan worden aangetoond dat de grondwaterstand is verlaagd door bijvoorbeeld bemaling wegens nieuwbouw of door bijvoorbeeld wijzigen van hemelwater afvoer dan zal een aansprakelijkheid stelling vaak meer succesvol dan bijvoorbeeld in het geval van een lekkende kelder.

contact lekrecherche